Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke oli askel kohti dataohjautuvien kaupunkien Suomea

Juuri päättyneen Avoin data ja rajapinnat -kärkihankeen tärkeimpiä tuloksia ovat tietovarantojen avaaminen, kaupungeissa alkanut toimintakulttuurin muutos, syntyneet yhteistyömallit sekä yleisen tietoisuuden kasvattaminen. Viimeksi mainittu pohjatyö vei odottamattoman paljon resursseja, mutta oli samalla välttämätöntä. Näin arvioi Owal Group riippumattomassa loppuarvioinnissaan.

Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa, jossa Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Tampere ja Oulu kehittävät yhdessä avoimia ja älykkäitä palveluita. Hankkeen tavoitteena oli tehdä datan avaamisesta osa kaupunkien normaalia toimintaa, toteuttaa yhtenäisiä rajapinta-avauksia ja vauhdittaa siten digipohjaista liiketoimintaa.

Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen vision mukaan vuonna 2018 avoimesta datasta on tullut vakiintunut toimintamalli kaupungeissa, siitä parin vuoden kuluttua tietovarantojen avaaminen on jo automaattista ja vuonna 2025 kaupungit ovat dataohjautuvia hyödyntäen ja yhdistellen eri tietolähteitä.

Kolme ja puoli vuotta kestänyt hanketyö loi tärkeän pohjan vision toteutumiselle erityisesti tietoisuuden levittämisen, osaamistason noston sekä kaupunkien välisen, yritys- ja oppilaitosyhteistyön muodossa. Lisäksi kuutoskaupunkien kokemukset ja opit koottiin esitesarjaksi.

Vision toteutumisen kannalta keskeistä on se, kuinka syntynyttä tietoa ja luotuja verkostoja käytetään jatkossa hyväksi, sanoo hankepäällikkö Matti Saastamoinen.

Kaupunkien rooli hankkijasta mahdollistajaksi

Datan avaamiseen sekä siitä syntyvät digiliiketalouden kehitykseen ja kasvuun vaikuttavat kansallisten linjausten lisäksi kaupunkien strategiset päätökset.

Datan avaaminen on enemmän kuin pelkkä tekninen toimenpide – se on ajattelutapa, jossa digitaalisuus läpäisee koko kaupungin organisaation. Strategian on tuettava avaamista ja hyödyntämistä.

Emme voi luottaa siihen, että ensi vuonna tulisi päivitetty versio nyt avatusta datasta. Jatkuvuus huolettaa hankerahoituksella pyörivässä kokonaisuudessa, sanoo loppuraporttiin haastateltu yrittäjä.

Pitkäjänteisyyden lisäksi liike-elämän edustajat toivoivat kaupungeilta rohkeutta, ketteryyttä ja helposti järjestyviä henkilökohtaisia kontakteja. Kaupunkien rooli onkin murroksessa: ne eivät enää ole pelkkiä hankkijoita, vaan mahdollistajia ja ideointikumppaneita.

Avaamisella on itseisarvoa

Hankkeen aikana avattiin ja harmonisoitiin neljä rajapintaa: Linked Events -tapahtumarajapinta sekä palaute-, päätös-, ja resurssienvarausrajapinnat.

Helsingissä nämä rajapinnat olivat hyvällä mallilla jo hankkeen alkumetreillä ja siksi työ saatiinkin vietyä läpi kokonaisvaltaisesti. Muissa kuutoskaupungeissa osa rajapinnoista on auki, osa taas testikäytössä tai työ toistaiseksi jäissä.

Yrittäjät pitävät tietovarantojen avaamista arvokkaana jo itsessään.

Aina ei osaa edes ennakoida, mikä aineisto osoittautuu hyödylliseksi, mahdollisimman paljon auki vaan.

Kaikkiaan hankekaudella avautui yli viisisataa datasettiä ja syntyi sataviisikymmentä avoimen datan sovellusta sekä kuusi startuppia. Toisaalta hankkeessa tavoitellut yritysvaikutukset eivät ole vielä mitattavissa koko laajuudessaan, vaan näkyvät viiveellä. Loppuarvio katsoo, että määrällisiä tavoitteita oleellisempia ovat kärkihankkeen laadulliset tulokset: datan hyödyntämisen edellyttämä viestintä ja vuoropuhelu on levittänyt tietoa, jota on mahdotonta määrittää numeroin.

Yhteistyö vie kohti visiota

Loppuarviointi nostaa esiin kehitysehdotuksia, joista ensimmäinen on kaupunkien johdon ja asiantuntijoiden ymmärrys ja sitoutuminen. Omaa toimialaa on katsottava rohkeasti uudesta näkökulmasta ja tehtävä perinteisiä rajoja ylittävää yhteistyötä.

Datan ja rajapintojen avaamiseen pitää resursoida tarpeeksi aikaa ja ihmisiä. Pelkkä teeman ylläpitäminen keskusteluissa vaatii systemaattista koordinointia ja avaaminen vankkaa teknistä osaamista. Vastuut pitää nimetä selkeästi ja kuutoskaupunkien yhteistyölle on luotava systemaattiset toimintamallit, jotta emme jarruta kansallista kehitystä hukkaamalla resursseja ja osaamista.

Owal Group päättää loppuarvionsa samaan huomioon kuin hankepäällikkö Saastamoinen: luotua yritysverkostoa ja alkanutta yhteistyötä tulee jatkaa ja kehittää. Näin voimme saavuttaa vision ja Suomen kaupungit ovat vuonna 2025 dataohjautuvia.

Raporttia pääset katselemaan tästä.

________________________________________________________________________

Owal Groupin toteuttama riippumattoman loppuarvio perustuu pääosin laadulliseen aineistoon. Tärkeimpiä menetelmiä ovat olleet laaja haastattelukierros, aineistoanalyysi, työpaja sekä sähköinen kommentointikierros. Näiden lisäksi aineistona ovat olleet EAKR-loppuraporttiluonnos, johto- ja ohjausryhmän pöytäkirjat sekä kärkihankeen maksatushakemukset. Tuloksia peilattiin myös vuonna 2016 toteutettuun väliarvioon.

 Lisätietoja: hankepäällikkö Matti Saastamoinen, Gofore Oyj, 040 820 4610