Avoimella datalla tarkempaa ympäristötietoa kaupunkilaisille

Kuva: Ambiciti.io

Avoimella datalla syntyy uusia palveluita kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi. Helsingin avointa dataa hyödynnetään muun muassa ympäristöhaittojen tarkkailuun ja arviointiin.

Helsinki tarjoaa avoimena datana paljon tietoa liittyen liikenteeseen, infrastruktuuriin, säähän ja ilmanlaatuun. Datat tarjoavatkin hyvän pohjan yritystoiminnan kehittämiseen datalähtöisesti. Etenkin ilmanlaatuun liittyvä kiinnostus kasvaa kaupunkilaisten keskuudessa, mutta ilmanlaatuun liittyviä palveluja on vielä vähän. Helsingin avoimen datan hyödyntämistä ilmanlaadun arviointiin ja uuden liiketoiminnan synnyttämiseen kokeiltiin EIT Digitalin projektissa.

EIT Digitalin Env&You projektissa tavoitteena on koostaa nykyistä kattavampaa tietoa ympäristöstä kaupunkilaisten hyvinvoinnin tueksi. Projektissa luotiin palvelu, jonka avulla kaupunkilaiset voivat saada tarkkaa tietoa ympäristöhaitoista (ilmansaasteen ja melu) yksilö-, alue- ja päivätasolla. Palvelun luomisessa hyödynnettiin laajalti Helsingin tarjoamaa avointa dataa. Esimerkiksi tiedot rakennuksista, liikenteestä, ilmanlaadusta ja säästä olivat palvelun avaintekijöitä. Näiden lisäksi hyödyllisiksi osoittautuivat data liikenteen määrästä, ajokaistojen leveydestä, laivaliikenteestä, kaupunkirakenteesta, maan muodoista ja erilaisista pienhiukkasista. Helsingin datan lisäksi projektissa käytettiin myös koko Suomen avoimen datan palveluja, esimerkiksi Digiroad aineistoja.

Ilmanlaadulla vahvat vaikutukset kaupunkilaisten hyvinvointiin

Erityisesti astmaatikot, ikääntyneet ja lapset kärsivät ilmansaasteiden haittavaikutuksista. Saasteet aiheuttavat esimerkiksi sydän-,hengitys- ja allergiaoireita. (Lähde: HSY). Helsingin ilmanlaadun mittausasemat ovat suhteellisen harvassa, joten tarkkaa ilmanlaatutietoa kaupungista ei ole ollut saatavissa. Projektissa kartoitettiinkin avoimen datan kattavuutta ilmanlaadun arviointiin ja kehitettiin laskentamalli tiedon parantamiseksi.

Projektin aikana löytyi Helsingin ilmanlaatuun vaikuttavia erityispiirteitä. Esimerkiksi puunpoltosta muodostuvat pienhiukkaset ja jokakeväinen katupöly olivat tekijöitä, joita ei oltu huomioitu muissa projektin kaupungeissa, Pariisissa ja San Franciscossa.

Avoimen datan käytettävyys testissä

Keväällä 2017 Env&You projektissa julkaistaan Helsinkiin Ambiciti-sovellus, jonka avulla kaupunkilaiset näkevät alueensa ilmanlaadun ja melutason. Sovelluksella kaupunkilaiset voivat myös valita hiljaisimman tai parhaan ilmanlaadun reitin ja tarkkailla altistumista saasteille pitkällä aikavälillä. Kaupunkilaiset voivat myös jakaa omien reittien mittaustulokset näin päättää oman datansa hyödyntämisestä kaupungin ympäristöhaittojen kokonaiskuvan luomisesta.

“Projekti näyttää esimerkkiä kotimaisille tahoille, kuinka yhdistää erilaisia avoimen datan lähteitä uudeksi palveluksi. Projektin avulla on saatu myös tietoa muiden maiden avoimen datan tilanteesta. Avointa dataa hyödyntävän sovelluksen avulla kaupunkilaiset voivat myös kerryttää omaa dataansa” kertoo projektipäällikkö Silja Peltonen Forum Virium Helsingistä.

Projekti on osoittautunut hyväksi testiksi avoimen datan riittävyydelle ja käytettävyydelle kansainvälisesti. EIT Digital on Euroopan digitaalisia innovaatioita ja yrittäjyyttä vauhdittava organisaatio. Tämä loi osaltaan haasteita datan hyödyntämiselle. Useat datasetit olivat saatavilla vain osittain englanniksi ja tarvitsivatkin käännöstyötä. Datan laajemman hyödyntämisen kannalta olisi hyödyllistä, että avoin data olisi saatavilla myös kokonaan englanniksi.

Vuonna 2017 projektissa pyritään määrittelemään kansainväliset standardit avoimen datan rajapinnoille ja niiden käytettävyydelle. Tämä tarjoaa mahdollisuuden suomalaisille yrityksille tutkia muiden maiden avoimen datan varantoja oman liiketoimintansa laajentamiseen.

Noora Suvanto

Projektityöntekijä

Noora työskentelee 6Aika avoimen datan kärkihankeen Helsingin viestinnässä ja Forum Virium Helsingissä