Avoin data tarvitsee unelmia - liity unelmoimaan

Turhan harvoin datan avaamisesta ja ratkaisuista puhutaan samassa yhteydessä. Kuitenkin kyseessä on kaksi toisiaan täydentävää näkökulmaa. Avoin data ei yksinään tuota arvoa vaan vasta kun sitä sovelletaan. Ja soveltajalla täytyy aina olla visio tai unelma siitä, mitä datalla voitaisiin saavuttaa.

Julkisilla dataa avaavilla tahoilla tulisi olla myös unelmia siitä, mitä datalla voitaisiin saavuttaa. Kun uusi data-aineisto avataan, ei kenelläkään muulla kuin datan avaavalla toimialalla ole käsitystä siitä, mitä datalla voitaisiin saavuttaa. Usein tämä tieto on hiljaista piilossa olevaa tietoa ja sitä tulisi houkutella esiin. Mitäpä jos datan avaamisen yhteydessä haastaisimme itseämme tai toimialaa kertomaan aina vähintään viisi järkevää tai peräti hassua tapaa käyttää dataa. Näin loikkaisimme datan avaamisesta vahvemmin yhteiskehittelyn maailmaan, jossa sekä ”mahdollisuuksien että resurssien avaruus” on teknologian myötä kasvamassa hurjasti.

Siispä haluamme rohkaista datan avaajia ja hyödyntäjiä jakamaan unelmiaan siitä, mikä voisi olla mahdollista avointa dataa käyttäen. Yksi tapa on tutustua Databusiness.fi -sivuston Löydä ideat -kohtaan, johon kerätty idean alkuja inspiroimaan ideoita datan hyödyntämisestä. Sinne voit helposti lisätä myös oman unelmasi jonkun toteutettavaksi.

Kokemuksia työskentelystä avoimen datan parissa yritysten kanssa

 

 

 

Oppi 1 – Avoimen datan hyödyntämisideoiden viljely houkuttelee yrityksiä ja kehittäjiä. Yksinkertaistaen yritykset etsivät (1) liiketoimintamahdollisuuksia ja (2) resursseja keinona tavoittaa mahdollisuudet. Yrittämiseen kuuluu olennaisesti uteliaisuus löytää mahdollisuuksia, joita muut eivät ole vielä oivaltaneet sekä keinot, joilla mahdollisuus voidaan tavoittaa tehokkaasti. Viljelemällä ideoita liiketoimintamahdollisuuksista ja kuvaamalla avoin data tehokkaana resurssina, on hyvät mahdollisuudet aloittaa hyvä dialogi avoimen datan liiketoimintahyödyntämisestä.

Keinot: toimialatarpeiden tunnistaminen, liiketoimintatrendien tunnistaminen, ideoiden keruu avoimesti, ideoiden esittely yrityksille, kilpailut, hackathlonit

Oppi 2 – Avoin data osana koulutusohjelmia luo valmiuksia yrityksiin. Yhä useammat aikuisopetusta tekevät tahot ovat kiinnostuneita tekemään soveltavia ja todellisiin tarpeisiin pohjautuvia opinnäytetöitä. Tässä työssä heillä on usein vaikeuksia löytää konkreettisia aiheita ja/tai esim. dataa työhön. Avoin data sekä avoimen datan hyödyntämisideat toimivat tässä hyvänä raaka-aineena, jota oppilaitosyhteistyön myötä saadaan laveammin yrityksiin muun osaamisen ohella. Ideat voivat myös tulla yrityksiltä, jotka pohtivat avoimen datan roolia organisaatiossaan. Erityisen arvokasta on jo työelämässä olevien opiskelijoiden osallistaminen, koska heillä on paras potentiaali viedä avoimen datan osaamista omille työnantajilleen.

Keinot: Oppilaitoksiin tarjous avustavasta roolista avoimen datan ja soveltavien opintojaksojen toteuttamisessa, yritysten sovellustarpeiden keruu

Oppi 3 – Avoimen datan hyötyargumentit vaihtelevat yrityksestä riippuen. Avoin data kilpailee yritysten huomiosta monenlaisen muun kehittämistarjooman ohella, esim. rahoitus ja kansainvälistymispalvelut. Tässä kilpailussa on tärkeää tunnistaa avoimen datan ”kilpailuvaltit.” Pieni ketterä toimija voi innostua avoimesta datasta kuullessaan, että se on ilmaista, sen käyttöön ei tarvita lupaa ja tekemisen voi aloittaa heti. Suuremmat yritykset voivat kiinnostua datasta esimerkiksi sen strategisen merkityksen tai riippumattomuuden takia. Kannattaa pohtia, millaisen yrityksen kanssa viestii ja mitä nostaa päällimmäiseksi hyödyksi.
Oppi 4 – Yrityksissä muutos alkaa yksilöistä. Yritys ei ”osta avointa dataa” kuten tuotetta tai palvelua vaan kyse on muutosprosessin käynnistämisestä. Vähänkään suuremmassa organisaatiossa avoimen datan hyödyntäminen edellyttää useamman yritysedustajan roolin tunnistamista. Johtaja voi ymmärtää avoimen datan merkityksen, mutta ilman teknistä osaamista hän on kykenemätön hyödyntämään sitä. Tekninen resurssi organisaatiossa voi taas omata avoimen datan osaamista, mutta ei voi sitä välttämättä hyödyntää sitä ilman johdon tukea. Kumpikin tarvitsee erilaista apua muutoksen aikaansaamiseen organisaatiossa.

Oppi 5 – Avoin data on vain harvalle yritykselle pääliiketoimintaa. Avoin data ei yksinään tuota millekään yritykselle merkittävää kilpailutekijää. Sen sijaan yhdistettynä kaikkiin muihin yrityksen resursseihin se voi olla myös kilpailutekijä. Avoin data yhdessä ainutlaatuisen osaamiseen, asiakastiedon tai muun datan kanssa voi mahdollistaa uutta kasvua yrityksessä. Esiteltäessä avointa dataa yritykselle tulisi voida käynnistää prosessi siitä, miten se integroituu yrityksen muuhun toimintaan.

Oppi 6 – Ole lähellä yrityksiä. Usein potentiaaliset hyödyntäjätahot on helpompi löytää omassa toimintaympäristössään kuin saada heidät tulemaan hetkellisesti omiin tilaisuuksiin. Kohtaamiseen soveltuvat hyvin erilaiset yhteisölliset työtilat, jotka ovat houkuttelevia varsinkin pienille ja ketterille toimijoille. Tällöin avoimen datan lähettiläs on tasa-arvoisessa asemassa potentiaalisiin hyödyntäjiin ja vuorovaikutus voi käynnistyä hyvin luontevasti vaikkapa kahviautomaatin äärellä.  Kertaluonteisen tapaamisen sijaan toistuvat kontaktit helpottavat molemminpuolisen ymmärryksen syntymistä avoimen datan mahdollisuuksista ja yrityksen toimintaympäristöstä.

Lari Aho

Yhteisövastaava

Avoimen innovaation ja yhteiskehittelyn yleismies