Dataa hyödyntämällä uusia palveluita, tuottavuutta ja hyvinvointia

Datan määrä maailmassa kasvaa koko ajan sitä mukaan, kun lukuisat älylaitteet keräävät sitä ja sen varastointi on käynyt halvemmaksi kuin sen tuhoaminen. Usein dataa kerätään yrityksissä ja organisaatiossa ilman selkeää käyttötavoitetta, jolloin dataa saattaa olla varastoissa hyödyntämättömänä. Omasta toiminnasta ja omista sensoreista kerääntyvän datan myyntiä ei usein osata nähdä liiketoimintamallina, vaikka se hyvin voisikin olla kannattavaa. Yrityksen toiminnasta syntyvä data voi olla toiselle yrityksen liiketoiminnalle arvokasta.

Miten dataa sitten voidaan hyödyntää? Yritystoiminnassa viisaasti kerätty ja analysoitu data lisää johdon ymmärrystä liiketoiminnasta ja asiakkaista. Teollisuudessa voidaan dataa analysoimalla optimoida tuotantoprosesseja, vähentää kustannuksia ja lisätä yrityksen kilpailukykyä. Kunnissa dataa hyödyntävät sovellukset tuovat parempia palveluita kuntalaisille. Työpaikoilla dataa hyödyntävillä sovelluksilla voidaan parantaa työn tuottavuutta, työturvallisuutta ja työntekijöiden työhyvinvointia. Hyvälaatuinen data ja hyvin organisoitu data oikein hyödynnettynä on oleellinen osa tulevaisuuden organisaatioiden toimintaa.   

Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa vaatii asianmukaisia järjestelyitä organisaatiossa. Ensin on tultava tietoiseksi liiketoiminnan luomasta ja tarvitsemasta datasta (data awareness). On ehkä hankittava dataan erikoistunutta henkilökuntaa tai koulutettava työntekijöitä uudelleen (data competence management). Termillä data governance viitataan ihmisten, prosessien ja teknologioiden kokonaisuuteen, jolla organisaation tietoa hallitaan. Data on valjastettava palvelemaan liiketoimintamallia, joka tuottaa yritykselle taloudellista lisäarvoa. Dataliiketoiminnan ansaintamallit voivat erota oleellisesti totutuista ansaintamalleista. Dataliiketoiminta on usein disruptiivista, toimialan vanhoja malleja romuttavaa ja uusia malleja luovaa. Datan hyödyntäminen vaatii siis usein liiketoimintastrategian pohdintaa.    

Julkisen sektorin sekä enenevässä määrin myös yritysten ja yhteisöjen avaama avoin data tuo mahdollisuuden käyttää koneluettavaa tietoa ilmaiseksi vaikkapa data-analytiikassa tai sovelluskehityksessä. Avointa dataa on jaossa sekä historia-datana että avoimien ohjelmointirajapintojen kautta jaettavana reaaliaikaisena datana. Avoin data on määritelmänsä mukaisesti avointa; laillisesti ja teknisesti uudelleenkäytettävää. Avoimen datan käyttäminen ja uudelleenkäyttäminen on maksutonta.

Databusiness.fi -sivusto tarjoaa näyteikkunan avoimen datan liiketoiminnalle. Sivustolla voi lukea avoimen datan hyödyntämis-caseja ja nostaa esiin omaa avointa dataa hyödyntävää liiketoimintaa.

Haluatko keskustella dataliiketoiminnasta tai avoimen datan roolista liiketoiminnassasi? Oletko kiinnostunut data-analytiikan mahdollisuuksista parantaa sinun liiketoimintaasi? Ota yhteyttä 6aika avoimen datan yhteisövastaaviin ja sovi yrityskohtaisesta konsultaatiosta.

 

Anu-Maria Laitinen

Yhteisövastaava

Anu-Maria Laitinen työskentelee Avoin data yhteisövastaavana Tampereen kaupungilla.