Tiedon hyödyntämisen partaalla - 6aika-painopistealueiden välisellä yhteistyöllä kohti aitoa älykaupunkia

6aika Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian missio on lisätä kilpailukykyä, palveluinnovaatioita, liiketoimintaa ja työllisyyttä avoimilla toimintamalleilla. Jokainen näistä elementeistä on varmasti tavoittelemisen arvoinen ja nykytilanteessa enemmän kuin tervetullut.

Smart City eli älykaupunkiajattelu puolestaan liittyy suurissa kaupungeissa asukasmäärän kasvun kestävään toteuttamiseen, jolloin älykaupunkiajattelua viedään läpi kokonaisvaltaisesti. Älykaupungin mahdollistavat esimerkiksi resurssiviisaus, monipuoliset mittarit, asioiden internet, Big Data, automaatio, avoin data, kestävät energia- ja liikenneratkaisut, innovaatiokeskittymät ja kyberturvallisuus.

Älykaupunki toimii kestävästi hyödyntäen avointa dataa ja erilaisia innovaatiokeskittymiä tuottaakseen monimuotoisia palveluja kaupunkilaisilleen. Johtopäätöksen seurauksena voi päätellä 6aika-strategiaa toteuttavien painopistealueiden välillä olevan väkisinkin selkeää synergiaa.

Kuuden kaupungin yhteistyömallissa on haasteellista toimintamallien määrittely. Avoin data ja rajapinnat ovat aika yksiselitteisiä. Avoin innovaatioalusta on määritelty toiminnalliseksi kokonaisuudeksi jossa kaupunkiyhteisö synnyttää uusia ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa. Avoin osallisuus ja asiakkuus mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymistä kehittämällä yhdessä asiakkaiden kanssa monikanavaisia ja monitoimijaisia palvelumalleja. Tämä määrittely on teoriassa toki helpompaa kuin vietynä kunkin kaupungin palvelutuotannon arkeen. Määrittely edellyttää sopimista ja kompromisseja, lisäksi määritelmien on oltava joustavia ja sovellettavissa kuuden eri kaupungin toimintamalleihin ja -tapoihin.

Painopisteen vaihtaminen monipuolistaa tekemistä

Synergiaa voidaan kaivella esiin painopistealueiden väliltä kärkihankkeiden projektisuunnitelmista, mutta hedelmällisempää on muodostaa työryhmä, johon kuuluvat kaikki eri painopistealueiden toimijat ja pyrkiä keskustelemalla löytämään toisiaan tukevia ja täydentäviä tekemisiä. Esimerkiksi avointa dataa voidaan työstää ja sen laatua kohentaa osallistamalla ja joukkoistamalla, jolloin saadaan palvelutuotannon suunnitteluun parempaa materiaalia. Palvelusuunnittelusta tulevaa prototyyppiä voidaan testata jollakin innovaatioalustalla ja sitä kautta kehittää edelleen.

Palvelukartta on hyvä esimerkki tällaisesta kombinaatiosta, siinä voidaan hyödyntää opaskarttaa, avoimia rajapintoja, palautekanavaa, joukkoistamalla kerättäviä tai tarkennettavia esteettömyystietoja, palvelukartan toimivuutta testata vaikkapa opiskelijoiden toimesta innovaatiokeskittymässä, jota kutsutaan myös korkeakouluksi. Palvelukartta on itsessään monimuotoinen palvelupaketti, joka noudattaa mitä suurimmassa määrin älykaupungin henkeä.

Pilottihankkeiden avulla päästään testaamaan ja kokeilemaan kärkihankkeissa kehiteltyjä ideoita ja innovaatioita ketterästi ja nopeasti. Viimeisellä hakukierroksella olikin mahdollista liittää pilottihankehakemus useaan painopistealueeseen, ja näin ainakin ideavaiheessa ilahduttavan monet hakijat olivat toimineetkin.

Verkostomaisessa työssä tuotos tiivistyy

Avoimen datan, innovaatioalustojen sekä osallisuuden ja asiakkuuden painopistealueiden läpi leikkaavat monenlaiset teemat digitalisaatiosta terveydenhuoltoon, päivähoidosta rakennusvalvontaan. Turussa kunkin painopistealueen kärkihankkeen vetäjät keskustelevatkin säännöllisesti keskenään ja pyrkivät aktiivisesti löytämään yhteisiä hyötyjä hankkeidensa toteutuksista. Näin saadaan älykaupunkistrategiaa toteutettua kokonaisvaltaisesti ja varmistutaan siitä, että painopisteet tukevat toisiaan.

Myös 6aika-strategian ohessa kehittyvät kaupunkien välisen yhteistyön muodot ja keinot ovat tämän laajan kokonaisuuden yksi keskeinen tuotos, tarjoaahan strategian toteutus ainutlaatuisen mahdollisuuden ketterästi kokeilla erilaisia yhteydenpitoon ja yhteiseen tekemiseen saatavilla olevia välineitä ja sovelluksia. Lisäksi syntyy automaattisesti asiantuntijaverkostoja, joiden osaaminen kohentuu kuin huomaamatta keskusteluissa muiden kaupunkien osaajien kanssa. Opimme jatkuvasti toinen toisiltamme, viikoittaiset projektipäällikköpalaverit pitävät vetämäni avoimen datan tekemiset sovitussa kuosissa tehokkaasti ja mahdollistavat myöskin vilkkaan tietojen vaihdon. Parhaassa tapauksessa kaupunkien toiminnot yhtenäistyvät ja uudet innovatiiviset menetelmät ja mallit skaalautuvat toistenkin kaupunkien käyttöön ja hyödyksi.

Kuva: Business-Like by Kristopha Hohn (cc-by-sa-2.0)

Tarja Vuorinen

Projektipäällikkö

Tarja Vuorinen toimii 6Aika avoimen datan ja rajapintojen kärkihankkeen Turun osatoteutuksen vetäjänä. Ammatillinen mielenkiinto ja perustehtävä löytyvät konsernin palvelujen monipuolisesta kehittämisestä, vaihtoehtoisista tulevaisuusskenaarioista ja muutosten hyväksynnän edesauttamisesta. Tieto on aikaisemmin ehkä ollut valtaa, mutta tämänhetkisen metamorfoosin myötä siitä muodostuu kiinnostava resurssi, joka valjastetaan notkeuttamaan alati muuttuvaa kuntaorganisaatiota ja sen palveluiden kehittämistä!